Motyw

Wypadki komunikacyjne

Likwidacja szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, w tym śmiertelnych.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wynikłe z tego powodu koszty.

Poszkodowanym może być każdy uczestnik ruchu drogowego, jak np. kierujący pojazdem, pasażer, pieszy czy rowerzysta. W imieniu wszystkich osób uczestniczących w ruchu drogowym prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, podejmując skuteczne działania, w efekcie których naszym Klientom przyznawane są m.in.:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  Uczestnikowi wypadku komunikacyjnego – jeśli nie jest jego wyłącznym sprawcą – w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli za ból i cierpienie. Wysokość świadczenia zależy od wielu indywidualnie ocenianych czynników.
 • zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji, przejazdów poszkodowanego i jego najbliższych, a także zwrot kosztów opieki nawet sprawowanej nieodpłatnie przez bliską osobę;

  Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia powinien zwrócić osobie pokrzywdzonej wszelkie wynikłe z tego zdarzenia wydatki. Wśród typowych kosztów ponoszonych przez pokrzywdzonych lub ich najbliższych można wskazać np.: koszty leczenia i rehabilitacji, koszty opieki sprawowanej nad pokrzywdzonym, także przez osoby najbliższe, koszty przejazdów na wizyty lekarskie, na badania, rehabilitację, koszty specjalistycznej diety czy wydatki związane z koniecznością dostosowania warunków mieszkaniowych do aktualnych potrzeb.

 • renta z tytułu utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej lub z tytułu zwiększenia potrzeb

  Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń ciała dojdzie do całkowitej lub częściowej utraty zdolności zarobkowych lub zwiększą się potrzeby poszkodowanego, przysługuje jemu renta wyrównawcza. Celem tego świadczenia jest uzupełnienie zarobków poszkodowanego do poziomu sprzed utraty przez niego pełnej zdolności do zarobkowania na skutek wypadku, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W tym znaczeniu renta wyrównawcza jest zasądzana wtedy, gdy renta z ubezpieczenia wypadkowego (jeśli przysługuje) nie wyrównuje w całości utraconych przez poszkodowanego (pracownika) zarobków. Renta przewidziana w art. 444 § 2 KC wyrównuje szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, która wynika z utraty zdolności do pracy, a ściślej z braku możliwych do uzyskania dochodów wskutek utraty bądź ograniczenia zdolności do prac.

  Renta taka może być przyznana też osobie, która nie pracowała przed zdarzeniem.

 • odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone mienie.

  Ubezpieczenie sprawcy zdarzenia powoduje też obowiązek zapłaty za zniszczone przedmioty. Odszkodowanie obejmuje więc szkody majątkowe nie tylko w pojeździe czy ubraniu. Ubezpieczyciel powinien też zapłacić za uszkodzony zegarek, telefon lub inne rzeczy, które uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu na skutek przebiegu zdarzenia.

Wypadki śmiertelne

Osobom najbliższym za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią pokrzywdzonego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne. Przyznanie zadośćuczynienia nie zależy od pogorszenia sytuacji materialnej osób najbliższych zmarłego. Jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, zatem złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji powstałej w wyniku śmierci członka rodziny.

Zadośćuczynienie przysługuje najbliższym członkom rodziny, przy czym przepisy nie definiują tego pojęcia, co pozwala uznać, że do kręgu osób uprawnionych należą w szczególności: małżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice, osoby pozostające ze zmarłym we wspólnym pożyciu (konkubenci, partnerzy homoseksualni).

Jeśli skutkiem zdarzenia (wypadku, błędu medycznego) jest śmierć poszkodowanego, osobom uprawnionym przysługują roszczenia o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Zwrot kosztów pogrzebu obejmuje nie tylko pokrycie normalnych wydatków związanych z pochówkiem jak trumna czy urna, kwiaty, ofiara za sprawowaną posługę kapłańską, autokar lecz także wydatek na zakup odzieży żałobnej dla Żałobników, której noszenie zarówno w czasie pogrzebu, jak i przez dłuższy czas po zgonie osoby bliskiej jest zwyczajowo przyjęte w wielu środowiskach w naszym społeczeństwie oraz koszt zakupu miejsca na cmentarzu i wzniesienia nagrobka, a także wydatki związane ze stypą.

Osobom, które rzeczywiście pozostawały na utrzymaniu zmarłego poszkodowanego przysługuje renta odszkodowawcza, o ile uzyskiwane wcześniej świadczenia stanowiły dla tych osób źródło utrzymania, a nie tylko pomoc mającą na celu polepszenie warunków bytowych. Celem tego świadczenia jest wyrównanie szkody wyrażającej się w utracie środków niezbędnych do utrzymania.

Do grona osób uprawnionych do renty odszkodowawczej należą m.in. małżonkowie, dzieci, rodzice, osoby pozostające w stałym pożyciu (konkubenci, partnerzy homoseksualni) oraz osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, np. rodzeństwo.

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą też uzyskać stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Takie odszkodowanie ma na celu wyrównanie szkód majątkowych, aczkolwiek trudnych do uchwycenia. Warunkiem jest jednak znaczne pogorszenie sytuacji życiowej uprawnionych. Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu aktualnej sytuacji materialnej, lecz także na utracie realnej możliwości samej stabilizacji warunków życiowych lub ich realnego polepszenia. Przykładem takiego pogorszenia może być utrata małżonka lub ojca przez małoletnie dzieci. Przyjmuje się, że jeśli negatywne emocje powstały w związku ze śmiercią małżonka lub ojca i wywołały osłabienie aktywności życiowej oraz motywacji do przezwyciężania trudności dnia codziennego, apatię, przygnębienie, to pogorszyły one dotychczasową sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego.

Zostaw Swój numer telefonu, oddzwonimy

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Twojego odszkodowania?

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

phonelink_ring
Proszę o kontakt
lub napisz do nas - Formularz kontaktowy
Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem